ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος www.alkizei.com, εφεξής alkizei.com, τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), η οποία τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο.

  
Η εταιρεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ αποδίδει πρωταρχική σημασία στην προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των προσώπων με τα οποία επικοινωνεί και συναλλάσσεται. Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με σεβασμό προς τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας τους.

   
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού τόπου μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

   
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις νέες εκδόσεις/τα νέα βιβλία, τις προσφορές, τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που σχετίζονται με το βιβλίο και τις δραστηριότητες του εκδοτικού οίκου.
  
Ο διαδικτυακός τόπος έχει καταρχήν ενημερωτικό περιεχόμενο και η περιήγηση σε αυτόν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή και
• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω, στην ενότητα COOKIES).

  

Εφόσον προβείτε σε εγγραφή στα ενημερωτικά μας μηνύματα (newsletter), συλλέγονται επίσης και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), καθώς και, εφόσον επιθυμείτε, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και ο νομός διαμονής σας.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέρα των εκτελούντων την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η επεξεργασία απαιτείται εκ του νόμου ή είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να είναι προσβάσιμα από τις συνεργαζόμενες με το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ εταιρείες αποκλειστικά για τους σκοπούς της κατασκευής και διαχείρισης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και της υποστήριξης των υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των χρηστών.


Τα δεδομένα που παρέχετε για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας διατηρούνται μέχρι να θελήσετε να διακόψετε την επικοινωνία μας.
Με την εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο θα κληθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ως υπευθύνου επεξεργασίας σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή άλλη μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας), είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο η εταιρεία έχει/θα αναθέσει για λογαριασμό της την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο metaixmio@metaixmio.gr.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Έχετε ανά πάσα στιγμή κάθε δικαίωμα πρόσβασης και λήψης πληροφοριών, αντίρρησης ή περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή/και φορητότητας των δεδομένων σας και γενικά το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας. Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο metaixmio@metaixmio.gr.

  
Η ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός του διαστήματος αυτού, δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

  
Η ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. 


Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αμφισβητείτε την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο metaixmio@metaixmio.gr (ή με το τμήμα Επικοινωνίας στο τηλέφωνο 211 3003500) για να σας παράσχουμε τυχόν εξηγήσεις.
Αν παρ’ όλα αυτά εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι έγινε μη σύννομη χρήση των δεδομένων σας, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr).

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται, ενώ η ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.


COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, βλ. αναλυτικά http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για τη χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς τη χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (π.χ. η εγγραφή κειμένου), ακόμα και στη διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στη γενική ιστοσελίδα.
β) Cookies στατιστικών: Τα cookies στατιστικών παρέχουν πληροφορίες στατιστικών για τις ενέργειες και το προφίλ των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.alkizei.com. Λόγω της συνεργασίας ως πελάτες στην υπηρεσία διαφημίσεων Google Adwords αλλά και της χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούνται cookies που παρέχουν την υπηρεσία «conversion tracking». Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.
Μπορείτε ωστόσο να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας τον πρόσθετο περιηγητή που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
γ) Cookies Marketing: Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας και χρησιμεύουν για να καταστήσουν τη διαφήμιση πιο σχετική με εσάς, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες συνεργατών μας (π.χ. Meta, ContactPigeon), όπως κουμπιά Like, Share ή άλλες πληροφορίες πλοήγησης.
δ) Άλλα cookies: Τα cookies αυτά αποτελούνται από cookies λειτουργικότητας, απόδοσης ή άλλων ενεργειών που αφορούν την επίσκεψη της ιστοσελίδας www.alkizei.com.
Συγκεντρωτικά τα cookies τα οποία υπάρχουν* στην ιστοσελίδα www.alkizei.com και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες της είναι τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Απαραίτητα cp_sessionTime
Cookie συνεδρίας (session) με την Contactpigeon.
alkizei.com 12 ώρες
  GDPRCookieConsent
Καταγράφει τα consents του χρήστη, ώστε να μην ζητάει κάθε φορά που επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο alkizei.com ξανά τα consents.
alkizei.com 12 μήνες
  __cfduid
Πάροχος είναι η Dynamic site. Είναι αναγκαίο cookie για τη βελτιστοποίηση φόρτωσης των εικόνων & άλλων αρχείων του ιστότοπου.
Dynamic site 12 μήνες
Στατιστικών _gat
Χρησιμοποιείται για παροχή στατιστικών που μας παρέχεται μέσω των Google Analytics. Διακρίνουν τους επισκέπτες, αποθηκεύουν πληροφορίες όπως χρονοσφραγίδες εισόδου και εξόδου, από που έφτασαν στη σελίδα οι χρήστες και πόσες φορές ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο.
alkizei.com 13 ώρες
  _gid
Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
alkizei.com 11 ώρες
  _ga
Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
alkizei.com 2 χρόνια
Marketing _fbp                     
Χρησιμοποιείται από τo Facebook για να καταγράφει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων με βάση τις ενέργειες των χρηστών στον ιστότοπό μας.
alkizei.com 3 μήνες
  GCLB
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Contactpigeon στο πλαίσιο της εξισορρόπησης φορτίου – Αυτό βελτιστοποιεί το ρυθμό απόκρισης μεταξύ του επισκέπτη και του ιστότοπου, διανέμοντας το φορτίο κυκλοφορίας σε πολλαπλούς δικτυακούς συνδέσμους ή διακομιστές.
ping.contactpigeon.com Συνεδρίας
Άλλα cpab
Χρησιμοποιείται από την Contactpigeon για να δώσει ID στον subscriber (για να κατατάσσει τους χρήστες σε κατηγορίες.)
alkizei.com 12 μήνες 

* Η λίστα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω πιθανής αναβάθμισης της ιστοσελίδας από την εταιρεία κατασκευής της (Dynamic site).

Γενικότερα, η χρήση των cookies εν γένει μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) σας, ωστόσο ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.